Blog

Leasing zamiast kupna – dlaczego warto to wybrać?

Małe firmy początkowo mogą mieć dość duże problemy z rozwinięciem szybko skrzydeł. Wydatki związane z prowadzeniem firmy są niczym w porównaniu z wydatkami jakie przedsiębiorca musi ponosić w przypadku kupowania niezbędnego sprzętu do swojego zakładu. W zależności od firmy wydatki mogą być dość mocno zróżnicowane. Inaczej będą się prezentować wydatki w przypadku małej firmy usługowej a inaczej w przypadku dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Warto wiedzieć o tym, że niekoniecznie przedsiębiorcy musza decydować się na kupowanie sprzętu. Coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na wypożyczanie sprzętu oraz pojazdów. Takie opcje nazywane są leasingiem. Z każdym dniem leasing zyskuje na popularności i nic w tym dziwnego.

Więcej

Istota finansowania działalności przedsiębiorstw

Znane przysłowie mówi – Aby zarobić pieniądze, trzeba je najpierw mieć. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju motto rozważań o finansowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Finansowanie przedsiębiorstwa polega na pozyskiwaniu kapitału w różnej formie i o różnych parametrach. Niemal każda firma zaczyna swój byt na rynku od zdobywanie kapitału, a aby ten byt nieprzerwanie kontynuować musi systematycznie uzupełniać oraz powiększać wspomniany kapitał.

Każda firma indywidualnie określa swoje zapotrzebowanie na kapitał. Musi on jednak być na tyle duży, by przedsiębiorstwo mogło skutecznie wypełniać trzy podstawowe funkcje: produkcji, zaopatrzenia oraz zbytu.

Przyjmuje się, że istnieją cztery podstawowe czynniki, które kształtują zapotrzebowanie kapitałowe firmy:

 • poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych,
 • szybkość przebiegu procesów ekonomicznych,
 • całkowity rozmiar programu produkcji oraz programu zbytu,
 • czasowy układ procesów ekonomicznych.

firmaWarto również wspomnieć o innych czynnikach, które kształtują zapotrzebowanie na kapitał. Jednym z takich dodatkowych czynników jest ruch cen w gospodarce. Szybki wzrost ceny na rynkach zaopatrzenia może spowodować, iż dana firma kupuje droższe czynniki produkcji, a w związku z tym jest zmuszona dysponować znacznie większymi zasobami finansowymi.

W ten sposób, zwiększa się zapotrzebowanie kapitałowe tej firmy. Z drugiej strony, zwyżka na rynku zbytu przedsiębiorstwa odbija się na zwiększeniu wpływów środków finansowych. Wspomniane czynniki kreują zapotrzebowanie kapitałowe w każdej firmie, która funkcjonuje w warunkach tak zwanej gospodarki rynkowej. Warto zauważyć, że czynnikiem, który w pewien sposób różnicuje możliwości pokrycia potrzeb kapitałowych jest wielkość firmy.

Nie można zapominać, że warunek ciągłości finansowania firmy spełnia zysk. Powinienem być zawsze pozostawiony do dyspozycji i gotowy do wykorzystania. Niestety, taki zysk rzadko bywa źródłem zasobnym. Tego rodzaju źródła mają na ogół charakter zewnętrzny, więc ich dostępność jest zależna od warunków jakie dana firma spełni.

Polska rzeczywistość sprawia, że nasze przedsiębiorstwa mają w większości ogromne problemy ze spełnieniem formalnych warunków, by w sposób nieograniczony korzystać ze źródeł zewnętrznych. Wystarczy wspomnieć tutaj wysokie oprocentowanie pożyczek czy ograniczoną zdolność kredytową.

Zasady funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa opierają się na odpłatnym świadczeniu usług oraz wytwarzaniu dóbr. Świadcząc takie usługi firma zaspokaja potrzeby rynku, osiągając dzięki temu korzyści. Mówi się tutaj, o realizowaniu pewnej misji na rzecz otoczenia. Każde przedsiębiorstwo realizuje swoją misję w określony przez siebie sposób.

Bez względu na rodzaj otoczenia w jakim funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, proces wymiany zawsze przebiega tak samo, strumień dóbr i usług jest transformowany w strumień środków pieniężnych.Warto zaznaczyć, że obecnie transformacja przebiega bezgotówkowo. Często są to też wierzytelności, gdzie zapłata zostaje rozciągnięta w czasie. Dlatego strumienie nazywa się strumieniami finansowymi a nie pieniężnymi.

Byt przedsiębiorstwa zawsze zależy od rynku. Wytwory pracy danej firmy muszą znaleźć swoich nabywców jeśli przedsiębiorstwo chce funkcjonować na rynku. W związku z tym, płatne świadczenie usług i dóbr nie stanowi celu danego przedsiębiorstwa, ale jest jedynie środkiem do jego realizacji. Głównym celem jest zawsze osiągnięcie maksymalnej nadwyżki przychodów względem poniesionych kosztów. Tradycyjnie, w ekonomii nazywa się to maksymalizacją zysku.

Obecnie, za główny cel przedsiębiorstwa przyjmuje się maksymalizację dochodu jego właścicieli. Można przyjąć, że jest to tożsame z maksymalizacją wartości rynkowej przedsiębiorstwa w pewnych obszarach. Na pewno maksymalizacja zysku sprzyja realizacji maksymalizacji dochodu właściciela firmy jak i maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć zysk firma musi najpierw ponieść nakłady na produkcję oraz świadczone usługi. Konieczne jest więc wyposażenie takiej firmy w kapitał. Kapitał można z łatwością pozyskać na rynku finansowym.

Realizacja pozostałych celów przedsiębiorstwa również wymaga odważnych decyzji finansowych, zwłaszcza w obrębie wyboru źródeł finansowania oraz sposobu ich pozyskiwania. Zjawisko pozyskiwania oraz wykorzystywania kapitału nazywane jest w ekonomii ruchem okrężnym kapitału. Nieustanna przemiana jednej postaci kapitału w inną może trwać bez końca, a w zasadzie trwa tak długo jak długo funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Wprawiony w ruch w ten sposób strumień środków finansowych zostaje skierowany na rynek czynników produkcji co pozwala uzyskać na wyjściu strumień czynników produkcji – rzeczową formę kapitału. By odzyskać finansową formę zasobów, tak zwany rzeczowy strumień produktów finalnych zostaje skierowany na rynek dóbr oraz usług. Mówi się tu o zwrotnym strumieniu środków finansowych, odtwarzającym proces produkcji poprzez rozpoczęcie nowego cyklu.

W praktyce, procesy wymiany są znacznie bardziej rozbudowane a transformacja tych strumieni może przybierać różne formy, będące odrębnymi fazami, które często wydłużają procesy transformacji oraz wymagają działania na różnych rynkach co znacząco wpływa na ryzyko działania każdej firmy.

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa to proces niezwykle skomplikowany i obarczony ryzykiem. Osoby decyzyjne muszą wnikliwie i na bieżąco analizować sytuacje na rynku, by w oparciu o taką wiedzę podejmować, często ryzykowne decyzje finansowe. Profesjonalne zarządzanie kapitałem odgrywa ogromną rolę w ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Forex – co to jest i jak działa?

Nazwa forex została utworzona od nazwy foreign exchange, w skrócie FX. Co to jest Forex? To największy rynek wymiany walut w skali światowej, w którym uczestniczą zarówno międzynarodowe, a wręcz globalne, instytucje finansowe, jak i mniejsi inwestorzy indywidualni. Rynek Forex można nazwać wręcz potężnym – jak działa?

Forex – co to jest?

Rynkiem Forex nazywa się globalny rynek walutowy, w którym uczestniczą różne instytucje finansowe, rządy, międzynarodowe korporacje i inne przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem walutami obcymi. Warto też dodać, że rynek Forex jest zdecentralizowany. Nie jest rynkiem zinstytucjonalizowanym. Nie ma odgórnego regulatora, dlatego jest nazywany rynkiem OTC (Over The Counter).

Transakcje walutowe na rynku Forex

forex pixabayForex jest tworzony dzięki kolosalnej ilości pojedynczych transakcji, które są przeprowadzane przez całą dobę bezpośrednio między różnymi uczestnikami. Traderzy na rynku Forex wymieniają dowolne waluty, dokonując transakcji na rozmaite kwoty. Transakcje są realizowane błyskawicznie. To świadczy o wyjątkowej płynności rynku Forex.

Oczywiście niektóre typy transakcji są dominujące. Najczęściej dokonywane transakcje nazywa się głównymi parami walutowymi Forex. Wyróżnia się także drugorzędne pary walutowe i egzotyczne pary walutowe, o których za moment przeczytasz.

Ponieważ dobowy obrót na rynku Forex jest liczony w bilionach dolarów, nawet transakcje opiewające na miliony nie są w stanie dramatycznie zmienić kursu waluty. I tak w porównaniu do banków komercyjnych mali gracze mają bardzo niewielki wpływ na rynek walutowy. Szacuje się, że banki mają ok. 80% udziałów na rynku Forex – od ok. 3% do prawie 15% w przypadku największych instytucji.

Jaką rolę odgrywają banki na rynku Forex?

Udział w rynku Forex biorą także banki centralne, których głównym zadaniem jest stabilizowanie kursu waluty, jeśli przewidywany jego nadmierny wzrost lub spadek. Mówi się wtedy o interwencji banku centralnego.

Niekorzystne i duże wahania kursu walutowego mogą mieć bardzo negatywny wpływ na gospodarkę, dlatego wtedy do akcji wkracza bank centralny, sprzedając lub wykupując daną walutę. Dzięki temu bank może zapobiec osłabieniu krajowej waluty lub wręcz przeciwnie – w przypadku większego popytu nad podażą może emitować ją na rynek.

Jak działa Forex?

Można powiedzieć, że rynek Forex prawie nie zasypia. Przez 5 dni w tygodniu, od godziny 8 rano w poniedziałek w Sydney (czas: GTM+10) do godziny 17 w piątek w Nowym Jorku (czas: GTM-5), uczestnicy rynku Forex wymieniają waluty w dowolnych ilościach. W efekcie dobowy obrót można szacować na poziomie między 5 a 7 bilionów dolarów (dzienny obrót w 2012 roku wynosił ponad 5 bilionów, w 2016 roku było to już 6,5 biliona).

Mimo że w weekendy zawieranie transakcji jest uniemożliwione, w tym samym czasie mogą mieć miejsce wydarzenia, które wpłyną na transakcje walutowe po otwarciu rynku w poniedziałek. Dlatego na rynku Forex dużą rolę odgrywa spekulowanie na temat zmian kursów walutowych w zależności od sytuacji geopolitycznych, ekonomicznych itp.

Waluty na rynku Forex

Skoro już o walutach mowa – rynek Forex jest zdominowany przez dolar amerykański w 80-90%. Drugą najczęściej wymienianą walutą jest euro. Do głównych walut należą także:

 • funt brytyjski,
 • jen japoński,
 • dolar kanadyjski,
 • frank szwajcarski,
 • dolar australijski,
 • dolar nowozelandzki.

Jeśli jedna z wyżej wymienionych walut jest sparowana z dolarem amerykańskim, tworzą główną parę walutową na rynku Forex.

 • Popularność tych par walutowych wskazuje na to, które państwa charakteryzują się dynamicznym rozwojem gospodarczym.
 • Handel oparty na głównych parach walutowych może generować największe zyski.

Powyższe waluty w parze bez dolara amerykańskiego nazywa się drugorzędnymi, a jeśli jedną z wyżej wymienionych walut głównych połączymy z inną mniej popularną walutą (np. koroną norweską albo polskim złotym), powstanie egzotyczna para walutowa.

Na rynku Forex można zarabiać zarówno na wzrostach, jak i kiedy wartości lecą w dół. Wszystko jest zależne od stosunku między parami walutowymi (osłabienia lub wzmocnienia jednej wobec drugiej). W zależności od zmian trader decyduje, czy chce dokonać transakcji kupna lub sprzedaży.

Zmienność cen Bid i Ask (kup i sprzedaj) par walutowych zależy m.in. od aktywności danej części świata. Najlepszym przykładem jest różnica między godzinami pracy w Europie a USA. Obroty parami walutowymi z dolarem amerykańskim szczytują w godzinach pracy Amerykanów, a obroty z euro – oczywiście w godzinach pracy Europejczyków, co wymaga od traderów dostosowania się do tych warunków.

Zmiany w kursach par walutowych są mierzalne jednostką nazywaną pipsem (z jęz. ang. percentage in points, czyli procent wyrażony w punktach). Ta znormalizowana jednostka ułatwia komunikację między traderami na rynku. W zależności od pary walutowej pip oznacza zmianę na czwartym miejscu po przecinku albo na drugim miejscu tylko w przypadku cen par walutowych, w których jedną z walut jest jen japoński.

Przykład: jeśli cena dla pary walutowej USD/EUR zmieni się o 0,0001, oznacza to zmianę o 1 pips. Trader powinien wiedzieć, jak obliczyć wartość pipsa w zależności od pary walutowej i waluty, w jakiej ma saldo rachunku u brokera. Najpopularniejszym brokerem w Polsce jest w tej chwili XTB. Znajomość tego i innych mechanizmów jest kluczowa dla skutecznego inwestowania na platformach Forex online, o których przeczytasz więcej tutaj.

IKE – czym jest Indywidualne Konto Emerytalne i co powinienem o nim wiedzieć?

W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem Polaków cieszą się emerytalne rozwiązania oszczędnościowe w ramach tzw. III filaru. W związku z planowanym na 2020 rok przekształceniem otwartych funduszów emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne (IKE), warto poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą III filaru systemu emerytalnego.

Czym jest IKE

Indywidualne konto emerytalne (IKE) to forma indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na przyszłe świadczenia emerytalne, wchodząca w skład III filaru polskiego systemu emerytalnego. Dokonywać wpłat na IKE może każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby w przedziale wiekowym 16-18 lat mogą dokonywać wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Roczna suma wpłat na IKE nie może przekroczyć 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku osób małoletnich dopuszczalna wielkość wpłat ograniczona jest także wysokością uzyskiwanego dochodu z pracy.

Gdzie można założyć indywidualne konto emerytalne

Decyzję o formie odkładania środków w ramach IKE podejmuje posiadacz konta. W zależności od własnych preferencji i oczekiwań, indywidualne konto emerytalne można założyć w:

 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych – w formie funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego instytucjach prowadzących działalność maklerską (domach maklerskich oraz bankach prowadzących działalność maklerską)
 • w formie inwestycji w papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zakładach ubezpieczeń na życie
 • w formie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bankach
 • w formie rachunku oszczędnościowego towarzystwach funduszy emerytalnych
 • w formie dobrowolnego funduszu emerytalnego

Osoba zainteresowana założeniem indywidualnego konta emerytalnego podpisuje umowę z wybraną przez siebie instytucją finansową, akceptując zawarte w niej warunki wpłat oraz późniejszych wypłat zgromadzonych środków. Warto podkreślić, że każda osoba ma prawo do posiadania tylko jedno IKE. Środki na nim zgromadzone można jednak swobodnie przenosić do innego IKE lub PPE (pracowniczego programu emerytalnego).

Wypłata środków z IKE

Moment wypłaty środków z IKE oraz jej forma zależą od posiadacza konta. Należy jednak pamiętać, że oszczędności wypłacone przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych nie będą zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”). Z ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby, które:

 • dokonają wypłaty zgromadzonych środków po 60 roku życia
 • osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne przed 60 rokiem życia, jeżeli ukończyły 55 lat

Warunkiem zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych jest również dokonywanie wpłat na IKE w ciągu co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

IKE a śmierć oszczędzającego

Posiadacz IKE może wskazać osobę (lub kilka osób), której, w razie jego śmierci, przekazane zostaną środki z konta. Jeśli oszczędzający nie wskaże takiej osoby, zgromadzone środki przypadną prawnym spadkobiercom lub, w przypadku IKE prowadzonego przez zakład ubezpieczeń na życie, najbliższej rodzinie w kolejności ustalonej w warunkach ubezpieczenia.

Osoby uprawnione do otrzymania środków po zmarłym oszczędzającym mogą je wypłacić lub przenieść na własne IKE lub PPE. Środki te zwolnione są zarówno z podatku od dochodów kapitałowych, jak i podatku od spadków i darowizn.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty bankowej?

Lokata bankowa jest jednym ze sposobów inwestowania zaoszczędzonych pieniędzy. Warto jednak wiedzieć na co zwrócić uwagę przy jej wyborze, aby zyskać jak najwięcej.

Na jak długo?

Wybierając najkorzystniejszą lokatę dla siebie, warto przede wszystkim zastanowić się nad tym, jak długo powinna ona trwać. Nie jest z pewnością tajemnicą dla nikogo, że długoterminowe lokaty są zazwyczaj wyżej oprocentowane.

Wybór taki niesie jednak za sobą niekorzystne konsekwencje. Lokata działa w ten sposób, że jeżeli zostanie przerwana przed wyznaczonym terminem, to odsetki nie zostaną naliczone. Nigdy nie wiemy, czy przykładowo za rok nie będziemy potrzebować sporej sumy pieniędzy i będziemy musieli wziąć ją z lokaty. Wtedy nic się nie zarobi. Lokaty krótkoterminowe są więc bezpieczniejsze.

Odnawialna czy nieodnawialna?

Kolejną decyzją, jaką należy podjąć jest to, czy decydujemy się na lokatę odnawialną, czy nieodnawialną. Lokata odnawialna działa w ten sposób, że po upływie określonego terminu jest wraz z odsetkami, albo bez nich przedłużana na taki sam okres czasu. Lokata nieodnawialna z kolei charakteryzuje się tym, że po upłynięciu terminu, pieniądze wraz z odsetkami są przelewane na konto.

Pierwsza z opcji jest z pewnością wygodna, ponieważ nie trzeba martwić się o samodzielne przedłużanie lokat. Banki jednak często to wykorzystują. To, że założyliśmy lokatę na atrakcyjnym, często promocyjnym oprocentowaniu, nie oznacza, że po przedłużeniu będzie ona tak samo korzystna. Promocje oferowane przez banki zazwyczaj są jednorazowe. Jeżeli więc lokata przedłuży się bez naszej wiedzy, to może się okazać, że nic na niej nie zarobimy. W momencie wygaśnięcia lokaty nieodnawialnej można poszukać atrakcyjniejszej oferty nawet w innym banku.

Oprocentowanie stałe czy zmienne?

Oprocentowanie stałe nie zmieni się w trakcie okresu ważności lokaty. Oprocentowanie zmienne z kolei jest uzależnione od banku i stóp procentowych wyznaczanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeżeli proponowane, aktualne oprocentowanie banku jest bardzo korzystne, to warto wybrać pierwszą z opcji i nie martwić się tym, że może stać się mniej korzystne wraz z upływem czasu. Jeżeli jednak proponowane oprocentowanie lokat nie jest korzystne, to lepiej zdecydować się na zmienne. Zawsze istnieje szansa, że wzrośnie w trakcie trwania umowy.

Konsekwencje zerwania lokaty

Bardzo ważne przy wyborze lokaty bankowej jest zwrócenie uwagi na konsekwencje jej zerwania. Najlepsze lokaty to takie, które po ich zerwaniu oferują chociaż część zdobytych odsetek. Nigdy przecież nie wiadomo, czy w przyszłości ulokowane pieniądze nie będą potrzebne. Nie byłoby dobrze, jeśli po roku trwania lokaty, nic by się za nią nie dostało z racji wcześniejszego jej zerwania.

Oprocentowanie

Oprocentowanie jest najważniejszym na co trzeba tak naprawdę zwrócić uwagę wybierając lokatę. Im wyższe, tym więcej można zarobić na inwestowaniu oszczędności. Dlatego też przed zdecydowaniem się na konkretny bank, warto przejrzeć możliwie jak najwięcej ofert i dopiero zdecydować, która będzie najbardziej korzystna. Warto również szukać lokat promocyjnych, które zazwyczaj są krótkoterminowe i bardzo wysoko oprocentowane. Można na nich zarobić najwięcej.

Pożyczki bez zdolności kredytowej – dla kogo?

Pilnie potrzebujesz zastrzyku gotówki, a bank skreśla Cię z listy potencjalnych pożyczkobiorców z powodu braku zdolności kredytowej? Nie wiesz co zrobić w takiej sytuacji, a obecne wydarzenia zmuszają Cię do szybkiej reakcji? To faktycznie może okazać się problemem zwłaszcza gdy w grę wchodzi pilny remont mieszkania, wymiana podstawowych sprzętów domowych, a nawet nieplanowane większe wydatki.

Co wtedy zrobić? Gdzie się udać? Czy brak zdolności kredytowej oddala naszą szanse na pożyczkę? W tym wypadku z pomocą przychodzą firmy parabankowe. Jak więc wybrać najlepszą ofertę oraz na czym polega pożyczka bez zdolności kredytowej? Tego i wiele więcej mogą się Państwo dowiedzieć z informacji zebranych specjalnie dla Państwa na potrzeby tego artykułu, który przedstawiamy poniżej. Zapraszamy do wnikliwej analizy artykułu, życząc miłej lektury!

Oferty firm parabankowych

Oferty firm parabankowych to bardzo interesujące rozwiązania. W szczególności pozostają one godne uwagi, gdy znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia. Ze względu na długi oraz stresujący proces, przez który każdy z nas musi przebrnąć jeśli chce uzyskać pożyczkę w banku, wiele osób decyduje się na skorzystanie z ofert tak zwanych parabanków. Parabanki te przede wszystkim oferują pożyczki chwilówki oraz pożyczki ratalne bez potrzeby sprawdzania osób zainteresowanych w bazie osób zadłużonych.

Do dziś istnieje przekonanie o małej wiarygodności ofert firm parabankowych, ale czy warto od razu bez zapoznania się z ofertą rezygnować z tego pomysłu? Organizacje pozabankowe wybierane są przede wszystkim ze względu na brak szczegółowego procesu „prześwietlania” życiorysu pożyczkobiorcy oraz tym, że najczęściej firmy te nie sprawdzają klientów w krajowych bazach dłużników. Od jakiegoś czasu mówi się również o tym, że parabanki walczą o klienta, kuszą coraz to korzystniejszymi ofertami, a dodatkowo osiągają swój cel rozwijając się na rynku bankowym. Najlepiej prosperujące oraz godne zaufania firmy parabankowe takie jak Provident, Profi Credit czy Rapida proponują pożyczki od kwoty 300 do 25000 złotych. Wszystko wygląda pięknie, to fakt, ale czy na pewno?

Pożyczki dla osób bez zdolności kredytowej – jak to działa?

Pożyczkobiorcy bez zdolności kredytowej uzyskują od organizacji pozabankowych przede wszystkim olbrzymi kredyt zaufania. Nie możemy ukrywać, że udzielenie chwilówki czy innych oferowanych przez bank usług osobie, która nie posiada zdolności kredytowej wiąże się z ogromnym ryzykiem. Z tego też względu firmy udzielające takiego typu pożyczek wprowadziły do swojego systemu dodatkowe zabezpieczenie jakim jest zwiększenie oprocentowania pożyczki. Nie jest to srogo odczuwane przez pożyczkobiorcę dlatego, że są to pożyczki udzielane w stosunkowo małych kwotach na krótki okres czasu, więc dodatkowe zwiększenie oprocentowania nie będzie dużą sumą. Kto może skorzystać z ofert parabanków?

Choć proces korzystania z ofert parabanków jest o wiele krótszy i przyjemniejszy dla pożyczkobiorcy, nadal firmy te mają pewne wymagania, które należy spełnić. Przede wszystkim firmy te zwracają szczególną uwagę na wiek klienta. Minimalny wiek to 18 lat, jednak większość zaufanych i polecanych parabanków wymaga od klienta skończonych 21 lat. Również maksymalna granica wieku jest często ustalana przez bank. Najczęściej pożyczkobiorca nie może przekroczyć 70 lat. Po mimo tych drobnych wymagań warto przemyśleć jedną z wielu ofert na rynku pożyczek i wyprostować wszystkie problemy związane z brakiem środków.

Wszystko, co musisz wiedzieć o pożyczkach pozabankowych

W ostatnich latach, rosnącą popularnością cieszą się oferty zarówno instytucji pozabankowych, jak i osób prywatnych. Ich zadaniem jest oferowanie zainteresowanym pożyczek na określonych warunkach. Tanie pożyczki pozabankowe, to aktualnie jedna z najciekawszych alternatyw, przygotowana przez wgląd na potrzeby i wymagania osób, które pilnie poszukują rozwiązania dla ich złożonego problemu.

Jeśli zatem, zaliczasz się do tej grupy klientów, którzy zamierzają wziąć pożyczkę pozabankową, bądź wcześniejsze decyzje, skłoniły Cię jakiś czas temu do jej zaciągnięcia, artykuł będzie dla Ciebie doskonałym sposobem na poszerzenie wiedzy w tym właśnie zakresie. Serdecznie zapraszamy do wnikliwej lektury. Jednocześnie, mamy nadzieję, że metody, zawarte na łamach poradnika, przybliżą w odpowiednim stopniu wszystkie dotąd kontrowersyjne i budzące wątpliwości kwestie.

Chwilówki pozabankowe

W dwudziestym pierwszym wieku, zarówno eksperci i osoby, które są związane z tematem pożyczek chociażby pobieżnie, mogą zauważyć popularyzację niektórych produktów bankowych na rzecz bardziej tradycyjnych rozwiązań. Wielu klientów, bardzo często decyduje się na chwilówki pozabankowe na duży procent.

Branża kredytów konsumenckich w Polsce, może pochwalić się pokaźną kolekcją różnorodnych usług. Jak wynika z najnowszych danych, około półtora miliona konsumentów, podejmuje decyzje o zostaniu jednym z klientów instytucji lub osób prywatnych oferujących pożyczki pozabankowe bez BIK.

Najtańsza pożyczka pozabankowa na rynku

Obecnie, bardzo częstą praktyką, stosowaną przez liczne grono odbiorców okazuje się być wyszukiwanie usług takich jak między innymi tanie pożyczki. Świadomie podejmowane decyzje, po rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw, zapewnią otrzymanie dodatkowego zastrzyku niezbędnej gotówki, przy jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa finansów w przyszłości. Tego typu rozwiązania, z czystym sumieniem, są uważane, za pożyczki opłacające się.

Nikogo nie powinien zdziwić również fakt, że pożyczkodawcy, prześcigają się w oferowaniu lepszych i bardziej dopracowanych form pożyczkowania dla zainteresowanych.

Ponadto, każdy klient, ma możliwość zdecydowania się na dowolne rozwiązanie. Ostateczna decyzja, powinna opierać się na szczegółowym przeanalizowaniu wszystkich, obecnie proponowanych alternatyw. Dostęp do informacji o produktach pozabankowych jest ogromnym ułatwieniem dla konsumentów. Przeprowadzenie szczegółowej analizy gwarantuje, że najtańsza pożyczka nie będzie dla przeciętnego Kowalskiego nieosiągalna.

Czy można otrzymać pożyczkę online?

Aktualnie, rozwijający się świat i dostępne technologie, gwarantują szereg, rewolucyjnych rozwiązań. Pożyczki pozabankowe chwilówki, stanowią szybką formę dodatkowego zastrzyku pieniędzy od ręki. Są ponadto wartą uwagi alternatywą dla kredytów bankowych.

Niemniej jednak, przed podjęciem ostatecznej decyzji należy uzmysłowić sobie fakt, że wielu klientów, zapytanych o największą wadę tejże formy wymienia w pierwszej kolejności duży koszt  udzielenia pożyczek pozabankowych przez internet.

Popularność chwilówek pozabankowych

Z pewnością niejedną osobę zastanawia moda na podejmowanie decyzji o wzięciu pożyczek pozabankowych dla młodych, czy chwilówek pozabankowych bez sprawdzenia przeszłości kredytowej. Sytuacja, jaką aktualnie możemy zaobserwować wynika głównie z faktu, iż wielu pracowników, nie może pozwolić sobie na otrzymanie pożyczki w banku ze względu na ich zbyt niskie dochody, czy wcześniejszą historię kredytową. Powodem zmniejszenia zainteresowania produktami bankowymi są również obecnie podejmowane działania w zakresie polityki sprzedażowej samych banków. Zazwyczaj, instytucje te, są skłonne pożyczać wyłącznie ogromne kwoty, w dodatku na stosunkowo długie okresy.

Podsumowanie

Pożyczki pozabankowe, to świetne rozwiązanie, dla wszystkich osób, które aktualnie potrzebują dodatkowej formy finansowania, jednak suma, jaką zamierzają uzyskać, nie powinna być zaliczana do dużych kwot.

Laptopy poleasingowe – Czym są, kto je sprzedaje i czy warto je kupować?

Laptopy poleasingowe to bardzo specyficzne rodzaje komputerów. Bardzo często jednak słyszymy o nich, gdy chcemy kupić nowy laptop jako o alternatywie dla zakupu nowego sprzętu ze sklepu bądź używanych komputerów np. z OLX. Laptopy poleasingowe mają wiele korzyści i są ciekawą opcją, którą warto rozważyć podczas zakupu nowego sprzętu. W tym tekście wyjaśniamy dokładnie, czym są laptopy poleasingowe, jak przebiega proces ich pozyskiwania i sprzedaży oraz jakie mają plusy. Podpowiadamy też czy warto kupić tani laptop i kiedy warto to zrobić.

Czym są laptopy poleasingowe?

Laptopy poleasingowe to laptopy używane, które pochodzą z dużych firm i korporacji. Są one odsprzedawane jako użytkowane przez jednego właściciela. Możemy kupić je legalnie na rynku jako komputery używane. Laptopy takie biorą się na nim od dużych firm, które zatrudniają wielu pracowników np. kilkuset i wymieniają taki sprzęt. Marki te, zamiast samodzielnie kupować sprzęt za gotówkę, bardzo często wybierają właśnie leasing nowych laptopów.

Firmy leasingowe dostarczają korporacjom nowe laptopy, które spełniają ich wymagania, a dana firma czy korporacja użytkuje je przez okres 2-3 lat. Rozwiązanie takie jest bardzo korzystne, gdyż dana korporacja płaci miesięczne raty leasingowe, zamiast wydawać jednorazowo bardzo dużą sumę pieniędzy. Po okresie 2-3 lat, kiedy leasing się kończy, dana korporacja zwraca laptopy firmie leasingowej i pobiera nowe — rozpoczynając kolejny cykl. Laptopy te są już nowszej generacji, mają większą wydajność i spełniają wszystkie wymogi danej dużej firmy, która może skorzystać ponownie z dobrego sprzętu.

Laptopy poleasingowe, które po dwóch latach użytkowania zostały zwrócone do firmy leasingowej, są przez takie firmy sprzedawane. Firmy leasingowe sprzedają je bezpośrednio do sklepów internetowych, firm IT czy marek zajmujących się e- handlem elektroniką komputerową. Komputery takie najczęściej mają 2 lub 3 lata. Mogą mieć też różny stan od idealnego po nieco wysłużony z pewnymi usterkami. Są to jednak pełnosprawne laptopy, które ponownie trafiają do użytku — tym razem na rynek otwarty i są sprzedawane prywatnym osobom.

Jak się je przygotowuje w sklepach internetowych i sklepach IT do sprzedaży?

Marki, które odebrały takie laptopy np. sklepy internetowe czy firmy specjalizujące się handlem sprzętem poleasingowym, zajmują się odpowiednio takimi komputerami i przeprowadzają gruntowny ich serwis. Najczęściej otrzymują one całe partie np.kilkudziesięciu laptopów. Komputery takie są dokładnie diagnozowane przy pomocy oprogramowania pod kątem software oraz sprawdzenie fizycznie. Następnie są gruntownie czyszczone i doprowadzone do możliwie jak najlepszego stanu. Systemy operacyjne są zresetowane do ustawień fabrycznych, co oznacza, że laptopy takie mają możliwość konfiguracji nowego użytkownika i działają tak samo, jak te zakupione w sklepie i uruchamiane pierwszy raz. Firmy zajmujące się serwisem takich komputerów wymieniają uszkodzone części, dodają nowe komponenty i ogólnie przygotowują komputery do sprzedaży.

Ważnym elementem jest klasyfikacja laptopów poleasingowych. Same klasy mogą mieć różne nazwy, ale ogólnie podczas klasyfikowania ocenia się ich stan i spisuje się dla każdego modelu wszystkie usterki. Mogą być to np. rysy na obudowie, większe uszkodzenia czy konkretne defekty jak niedziałające gniazdo usb. Tak dokładnie opisane, serwisowane i przygotowane komputery, poszczególne firmy wystawiają na sprzedaż jako laptopy poleasingowe. Właśnie z takimi komputerami spotykamy się na rynku i takie komputery widzimy np. wystawione przez sklepy komputerowe w galeriach handlowych czy w e-sklepach. W zależności od danej firmy czy sklepu, laptopy poleasingowe posiadają gwarancję oraz okres na możliwy zwrot urządzenia.

Gdzie możemy je kupić?

Laptopy poleasingowe kupić można w wielu miejscach. Pierwszym ich są stacjonarne sklepy zlokalizowane w galeriach handlowych czy w miastach. Często sprzedają je też serwisy komputerowe i sklepy IT. W miejscach takich możemy porozmawiać ze sprzedawcą oraz obejrzeć konkretny model sprzętu osobiście. Drugim miejscem, gdzie są sprzedawane takie laptopy, są sklepy internetowe z komputerami. Najczęściej mają one specjalną zakładkę komputerami i sprzętem tego typu, gdzie możemy zapoznać się z ofertą poszczególnych laptopów. W sieci działają również firmy specjalizujące się jedynie w sprzedaży laptopów poleasingowych. Są to najczęściej profesjonalne serwisy zatrudniające specjalistów. Jeśli wybierzemy renomowaną firmę z dużą ilością dobrych opinii, będziemy mogli kupić okazyjnie ciekawy laptop używany.

Jakie plusy mają takie laptopy?

Laptopy używane takiego typu mają wiele plusów. Pierwszym z nich jest fakt, że są one dokładnie serwisowe przed sprzedażą i przeglądane przez specjalistów. W porównaniu do zakupu laptopów używanych od osób prywatnych, jest to bardzo duża korzyść. Dzięki temu nie musimy obawiać się wystąpienia usterek w krótkim czasie po zakupie i mamy pewność, że zostały również odpowiednio przygotowane do długiego użytkowania.

Bardzo często możemy też spotkać się z udzielaniem rocznych czy dwuletnich gwarancji na tego typu komputery, co jest bardzo komfortową sytuacją. Sam sprzęt nie jest też sprzętem najstarszym. Dwuletnie lub trzyletnie komputery uzupełnione o nowe podzespoły mają przeważnie dobrą konfigurację sprzętową oraz umożliwiają pracę bez kompromisów czy na wielu programach. Same komputery często są też z wyższej półki jakościowej, gdyż korporacjom zależy na dostarczaniu najlepszego sprzętu swoim pracownikom.

Komputery takie są modelami sprawdzonymi i o dobrej opinii, gdyż duże firmy nie używają laptopów bezmarkowych, a przy zamawianiu konkretnych modeli dokładnie wybierają te najlepsze. Plusem, który będzie ważny szczególnie dla osób o usposobieniu ekologicznym, jest to, że kupując taki komputer pomagamy chronić nasze środowisko i zapobiegamy wyrzucaniu dobrego sprzętu. Ważną kwestią, która również jest korzystna, jest cena takich komputerów. Laptopy poleasingowe są sprzedawane w hurcie, wystawiane często z małą marżą i mają atrakcyjne ceny. W cenie używanego laptopa możemy otrzymać często lepszy sprzęt niż przy zakupie od prywatnej osoby oraz który ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Kryzys gospodarczy, a domowe finanse – jak się przygotować?

Przez ostatnie lata niewiele osób myślało o przygotowaniu się na kryzys finansowy w budżecie domowym – nikt nie spodziewał się tego, że taki kryzys pojawi się tak niespodziewanie i będzie aż tak dotkliwy. Nie możemy się jednak załamywać: czas zabrać się do roboty, a więc do porządkowania wielu spraw, tak by zabezpieczyć finansowo siebie oraz naszą rodzinę. Jak to zrobić? Podpowiadamy!

1. Dokładna analiza budżetu domowego

Jeżeli chodzi o dokładną analizę budżetu domowego, to zacząc należy od przychodów gospodarstwa domowego – dokładnie je policz. Następnie przejdź do drugiej części zadania, a więc do wydatków. Spisz ile wydajesz oraz na co – monitorowanie wydatków to podstawowy krok do szukania oszczędności. Analiza tak przygotowanego budżetu pozwoli nam na wyłapanie punktów, które z powodzeniem możemy wyeliminować, w czasach kiedy nasze wpływy mogą znacząco zmaleć (nie będziesz w stanie tego zrobić, jeśli wcześniej nie dowiesz się gdzie „uciekają” Twoje pieniądze). W czasach kryzysu nawet niewielkie oszczędności mogą mieć duże znaczenie. Budżet domowy to nieocenione narządzenie, które z pewnością pomoże nam przetrwać kryzys finansowy – koniecznie zacznij z niego korzystać.

2. Tnij koszty

Kiedy dobrze poznasz już swój domowy budżet, zacznij szukać w nim cięć –nadchodzący kryzys to dobry czas na zweryfikowanie wydatków, które nas nadmiernie i niepotrzebnie obciążają. Być może wydajemy dużo pieniędzy na ubrania, których tak naprawdę nie potrzebujemy, albo na książki, których i tak nie przeczytamy? Kolejna kwestia to usługi, z których nie korzystamy – może warto zawiesić różnego rodzaju karnety?

Nie zapomnij także o przejrzeniu umów, chociażby tych na usługi telekomunikacyjne – być może skończyła się już promocja, a Ty nie zauważyłeś, że zacząłeś płacić więcej, podczas gdy konkurencja oferuje lepsze stawki. Przejrzyj rachunki i spróbuj poszukać oszczędności – tańszych dostawców internetu, lepszej taryfy prądowej itp.

3. Sprawdź dostępność swoich oszczędności

Jeżeli posiadasz oszczędności to koniecznie sprawdź, czy będą one dostępne w momencie, kiedy będziesz tego najbardziej potrzebował. Twoja tzw. poduszka finansowa nie powinna być aktualnie przyblokowana. Jeżeli koszty jej „uwolnienia” są niewielkie, to być może warto to zrobić? To jest właśnie ten czas, kiedy oszczędności powinieneś mieć pod ręką, niekoniecznie na lokacie. Oszczędności pozwolą Ci na pokrycie „deficytu budżetowego”, który w najbliższych miesiącach może się pojawić.

4. Spróbuj obniżyć raty kredytu

Dla większości budżetów domowych kredyty bankowe, raty leasingowe, czy raty na rzeczy kupione w sklepach to jedno z największych obciążeń. Warto więc zadbać o to, aby możliwie jak najbardziej takie koszty ograniczyć, jeżeli już wiesz, że będziesz miał problem ze spłatą wysokich rat. Skontaktuj się z bankiem, zapytaj o możliwość tzw. wakacji kredytowych – pamiętaj jednak o tym, że taka oferta będzie z pewnością dodatkowo płatna, to jednak zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż widmo procedur windykacyjnych…

Kolejną możliwością jest poproszenie o rozłożenie zadłużenia na zwiększoną liczbę rat, co pozwoli na odciążenie budżetu. Tego typu działania mają sens, jeżeli wiemy, iż nasze przychody spadną drastycznie i że taka sytuacja potrwa przez dłuższy okres czasu, a my nie mamy wystarczających oszczędności, aby pokryć zobowiązania.

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że niewiele możemy zrobić w kontekście światowej gospodarki – nie mamy na nią po prostu wpływu i nie wiemy, jak się wszystko dalej potoczy. Możemy jednak skupić się na tym, na co mamy realny wpływ, a więc na przygotowaniu naszych budżetów domowych na spore turbulencje, mając nadzieję na to, że będą one chwilowe, a z kryzysu wyjdziemy jeszcze silniejsi!

Szybki kredyt konsolidacyjny – czy to się opłaca?

Istnieją bardzo zróżnicowane opinie na temat kredytów konsolidacyjnych. Niektórzy uważają, że konsolidacja kredytu to zbawienie dla osób tonących w długach. Inni natomiast twierdzą, że najlepszy kredyt konsolidacyjny nie istnieje, gdyż wszystkie są tak samo złe. Wydaje się, że prawda leży gdzieś po środku. Warto wiedzieć na czym polega kredyt konsolidacyjny, aby nie dać się nabrać, lecz rzeczywiście skorzystać na tym produkcie.

Co to jest tani kredyt konsolidacyjny?

Jak się okazuje, nie każdy wie, na czym właściwie polega konsolidacja kredytu. Generalnie,tl.com.pl konsolidacja kredytu to zebranie w całość wszystkich zobowiązań dłużnika i stworzenie z nich jednego kredytu. Decydując się na kredyt konsolidacyjny, zamiast kilku kredytów spłaca się tylko jeden, w jednej instytucji.

Bank dokonuje konsolidacji wszystkich zobowiązań klienta poprzez wyliczenie średniego oprocentowania. Ponadto, wydłuża on okres kredytowania. Oznacza to, że kredyt konsolidacyjny jest tańszy od najdroższego z zaciągniętych przez dłużnika kredytów. Ponadto, wysokość nowej raty jest niższa od sumy wszystkich wcześniej płaconych rat. Czy oznacza to więc, że kredyt konsolidacyjny jest idealnym rozwiązaniem? Wydawać by się mogło, że skoro oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego nie jest wysokie, a raty do spłaty są niskie, jest on bardzo tani. Jednakże, tak naprawdę szybki kredyt konsolidacyjny ostatecznie okazuje się zdecydowanie droższy od sumy wszystkich zaciągniętych kredytów.

Bank zarabia na konsolidacji kredytu

Najlepszy kredyt konsolidacyjny to taki, który umożliwi dłużnikowi zmniejszenie jego długu. Niestety, coś takiego nie istnieje, gdyż kredyty konsolidacyjne są zwyczajnymi produktami bankowymi, które powstają po to, aby bank mógł na nich zarabiać. Często banki przekonują, że kredyt konsolidacyjny to produkt stworzony po to, aby ulżyć dłużnikom. Nie można dać się na to nabrać, gdyż jeśli byłaby to prawda, bank nic nie zarobiłby na tym produkcie, a przecież to zarobek jest głównym jego celem. Czy więc oznacza to, że kredyt konsolidacyjny zawsze jest zły? Czy nigdy nie opłaca się konsolidować swoich kredytów? Okazuje się, że nie, gdyż czasami kredyt tego typu jest jak najbardziej pomocny.

Problem ze spłatą zadłużenia

Często ludzie wpadają w tak zwane spirale zadłużenia. Czasami mają tak wiele rat do spłacania, że nie są w stanie im sprostać i zaciągają kolejne kredyty, przez co coraz bardziej się zadłużają. Kiedy miesięczne raty wszystkich kredytów są niezwykle wysokie warto je nieco obniżyć poprzez konsolidację, nawet jeśli ostatecznie ma to więcej kosztować. Konsolidacja kredytu jest więc sposobem na wyjście z zadłużenia.

Warto też zauważyć, że z kredytów konsolidacyjnych często korzystają osoby, które po prostu gubią się w dużej liczbie zaciągniętych kredytów. Czasami mają ich tak dużo, że nie są w stanie się połapać kiedy mają spłacać jaką ratę. Niewątpliwie, spłacanie tylko jednej raty każdego miesiąca to dla tego typu ludzi bardzo duże ułatwienie. Powinni oni jednak pamiętać o tym, że za tę wygodę trzeba zapłacić, gdyż patrząc z dłuższej perspektywy czasu kredyt konsolidacyjny z definicji nie może być po prostu opłacalny.

Kto powinien, a kto może skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?

Warto mieć na uwadze, że wymagania banków wobec klientów są bardzo niewielkie, jeśli chodzi o przydzielanie kredytów konsolidacyjnych. Wynika to z tego, że kredyty te są przeznaczone przede wszystkim dla osób o raczej niewielkich przychodach, mających często problemy ze zdolnością kredytową. Ludzie, którzy zarabiają dużo i nie mają żadnych problemów finansowych po prostu nie starają się o kredyt konsolidacyjny, gdyż nie jest im on do niczego potrzebny.

Jedynym więc warunkiem jest posiadanie w marę dobrej historii kredytowej. Banki sprawdzają bowiem, czy klienci w przeszłości spłacali zaciągnięte kredyty w terminie. Czasami, niezbyt dobra historia kredytowa sprawia, że otrzymanie tego typu kredytu jest niemożliwe. Zwykle jednak, nawet niespłacone w przeszłości kredyty nie przekreślają szans dłużnika starającego się o konsolidację kredytu. Wygląda to raczej w ten sposób, że osoby o pozytywnej historii kredytowej otrzymują najlepszy kredyt konsolidacyjny. Ci natomiast, którzy nie byli zbyt sumienni, jeśli chodzi o spłacanie swoich zobowiązań otrzymują nieco mniej atrakcyjną ofertę, są to tzw. pożyczki konsolidacyjne dla zadłużonych, z której jednak zwykle i tak decydują się skorzystać.

Podsumowując, konsolidacja kredytu na pewno nie jest tak dobra, jak przedstawiają ją banki. Mają one po prostu swój interes w tym, aby ludzie decydowali się na kredyty konsolidacyjne. Tym nie mniej, w niektórych przypadkach jak najbardziej warto skorzystać z tej formy kredytu. Jednakże, należy wybrać najlepszy kredyt konsolidacyjny, który kosztuje stosunkowo niewiele. Aby to zrobić, trzeba porównać oferty co najmniej kilku banków.